بارفرابری و کنوانسیون ها

کنوانسیون های ناظر بر حمل دریایی عبارت اند از:
1. لاهه-Hague
2. لاهه ویزبی-Hague-Visby
3. هامبورگ- Hamburg
4. روتردام- Rotterdam
کنوانسیون های ناظر بر حمل جاده ای عبارت اند از:
CMR و TIR
5. کنوانسیون ناظر بر حمل ریلی عبارت است از:
COTIF
CIM یکی از هشت ضمیمه کنوانسیون کوتیف بوده و SMGS نیز موافقتنامه ای است که بین کشورهای CIS منعقد گردیده است.
6. کنوانسیون ناظر بر حمل هوایی عبارت است از:
WARSHAWA
مهمترین بارنامه به بارنامه حمل چند وجهی فیاتا F.B.I معروف است که در آن از نظام یکنواخت مسئولیت استفاده شده است و صادرکننده در قبال مشتری برای جبران خسارت مسئولیت معینی دارد و مورد قبول شبکه بانک های جهانی است و به تایید اتاق بازرگانی بین المللی رسیده است.
آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مصوب سال 1377 بیان کننده شرایط و ضوابط تاسیس، وظایف، مسئولیت ها و حقوق ناظر بر فعالیت های فورواردی و کریری می باشد.
مهمترین و کاربردی ترین مفاد از این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:
فعالیت فورواردری عبارتست از هماهنگی و ترتیب حمل کالا به شیوه های مختلفی مثل زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و همچنین انجام خدمات مربوطه و قبول مسئولیت ها به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده و فعالیت کریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به وسیله شیوه های حمل ، طبق قرارداد حمل .
بارنامه سندی است قابل انتقال و مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی کامیون راه آهن هواپیما و یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معین می باشد درحالیکه راهنامه سندی است غیرقابل انتقال که حمل کننده با صدور آن متعهد می گردد در قبال کرایه، محموله یک وسیله نقلیه را از مبداء تا مقصد، حمل و تحویل گیرنده نماید.
ترخیصیه سندی است که بموجب آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، صاحب کالا جهت ترخیص کالا به گمرک معرفی شود. ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالاً از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.
فورواردر شخص حقوقی (شرکت) است که قرارداد حمل سراسری با مشتری منعقد می نماید. شرکتهایی که طرف قرارداد مستقیم با مشتری قرار می گیرند فورواردر محسوب می شوند؛ درحالیکه کریر/حمل کننده شخص حقوقی (شرکت) است که با انعقاد قرارداد حمل با شرکت فورواردر یا صاحب کالا و با قبول انجام عملیات حمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خود متعهد می گردد.
#حمل و نقل داخلی و بین المللی_ فورواردری
#سازمان فیاتا

#دفتر حقوقی بین المللی خباز و همکاران

پیام بگذارید

error: Content is protected !!
X