نحوه پرداخت وجه در یک معامله تجاری بین المللی

نحوه پرداخت وجه در یک معامله تجاری بین المللی

  1. مبادله از طریق ارزی

1.1. اعتبار اسنادی(Documentary Letter of Credit)

اعتبار اسنادی قراردادی است که به موجب آن تضمین متقابل به نفع فروشنده و خریدار را به ترتیب برای وصول قطعی وجه مورد معامله و حمل قطعی کالا با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مورد توافق طرفین فراهم می سازد.

در این روش بانک قبول کننده درخواست ثبت سفارش به عنوان بانک واسطه در کشور خریدار به نام (Advising Bank of L/C)  و یا (Issuing bank) خوانده می شود، با قبول درخواست ثبت سفارش یا گشایش اعتبار، در واقع به دستور خریدار (buyer) به نفع طرف دیگر قرارداد، یعنی فروشنده کالا (Beneficiary/Seller) از طریق بانک مورد سفارش فروشنده موضوع به (Beneficiary Bank) یا مستقیماً به نام خود فروشنده افتتاح می نماید. با برقراری ارتباط بین بانک بازکننده اعتبار و بانک واسطه قرارداد بین خریدار و فروشنده تحقق می یابد و متعاقباً بانک فروشنده ملکف می گردد در مقابل تحویل اسناد حاکی از حمل قطعی کالا(Shipping Document) منطبق با با شرایط L/C خصوصاً با رعایت زمان برقراری اعتبار(Validity) وجه مورد توافق را به ارز مورد معامله به نفع فروشنده واریز نماید.

هرگاه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد و همچنین بانک به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تاییدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند و وجه را پرداخت نخواهد کرد.

* اعتبارات اسنادی از نقطه نظر ورود یا صدور کالا:

  1. اعتبارات اسنادی وارداتی(Import L/C)
  2. اعتبارات اسنادی صادراتی(Export L/C)

* اعتبارات اسنادی از نقطه نظر حدود اختیارات خریدار در تغییر احتمالی یا اجتناب از تغییر در شرایط اعتبار:

  1. اعتبارات اسنادی برگشت ناپذیر(Irrevocable L/C)
  2. اعتبارات اسنادی برگشت پذیر(Revocable L/C)

دیگر تقسیم بندی ها عبارت اند از:

اعتبار اسنادی تایید شده(Confirmed L/C)

اعتبار اسنادی قابل انتقال(Transferable L/C)

اعتبار اسنادی قابل انتقال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم(Transferable Divisible/Non Divisible L/C)

اعتبار فرعی(Subsidiary L/C)

همچنین اعتبارات اسنادی ممکن است در گروه های نقدی(Sight payment L/C)، مدت دار(Deferred payment L/C)، قبولی(Acceptance L/C)، کوتاه مدت)ریفاینانس( و بلند مدت)فاینانس( قابل طبقه بندی هستند.

1.2. بروات وصولی یا اسنادی(Documentary Drafts)

برات جز اسناد تجاری است و نوشته ای است که به موجب آن کشنده یا براتکش (Drawer) به پرداخت کننده یا براتگیر(Derawee) دستور پرداخت وجه برات یا مبلغ معینی را به نام خود یا شخص دیگر یا به حواله کرد به محض دیدار یا در مهلت معینی از وصول برات یا از تاریخ صدور برات ظرف مدت معینی صادر می نماید.

بروات بر دو نوع تقسیم می شوند:

  1. برات ساده(Clean Bill of Exchange)
  2. برات اسنادی یا برات مستند(Documentary Bill of Exchange)

#حمل و نقل داخلی و بین المللی_ فورواردری

#سازمان فیاتا

#دفتر حقوقی بین المللی خباز و همکاران

 

پیام بگذارید

error: Content is protected !!
X