ماهیت حقوقی قراردادها

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ عقل و ممنوع المعامله نبودن فرد بسیار مهم است و هم چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت نامه او و اعتبار آن را بررسی کرده و حتما شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کنیم.

مطابق با ماده 190 از قانون مدنی چهار شرط اساسی لازم است:

  1. قصد طرفین و رضای آنان
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین مورد معامله
  4. مشروعیت معامله

هرگاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیر نافذ باشد که در حالت غیرنافذ در صورت رد، باطل شده و در صورت تنفیذ نافذ می گردد.

در زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی نیز باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن(مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.

در موضوع قرارداد باید توجه داشت که موضوع به صورت واضح، شفاف و کامل با تمام جزئیات ذکر گردد یا جزئیات آن در پیوستی به قراراداد ضمیمه گردد و در متن قراراداد به پیوست مذکور اشاره گردد.

در مدت قرارداد تاریخ ها هم به صورت عددی و هم به صورت حروف درج شود. در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد و لذا در بند جداگانه ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. در صورت عدم ذکر تاریخ شروع قرارداد، تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می شود.

در مبلغ قرارداد، میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری(باید توجه داشت که چک های جدید نیاز الزامی به ثبت در سامانه دارند) و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است توضیح داده شود تا از هرگونه سوءاستفاده پیشگیری گردد.

در مورد محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد، تعیین محل در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد تاثیر داشته و همچنین در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا تحویل کالاست، محل انجام تعهد بایستی مشخص گردد، در غیر اینصورت تعهد بایستی در محل تنظیم قرارداد به جا آورده شود.

#حمل و نقل داخلی و بین المللی_ فورواردری

#سازمان فیاتا

#دفتر حقوقی بین المللی خباز و همکاران

پیام بگذارید

error: Content is protected !!
X